Disclaimer

De op de website morssinkhof-infra.nl getoonde informatie wordt door Morssinkhof Infra met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Morssinkhof Infra verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Morssinkhof Infra, mogelijk onder de door haar gebruikte promotionele doelgroepspecifieke uitingen, worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Morssinkhof Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • het eventueel niet goed functioneren van de website morssinkhof-infra.nl
  • onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie, beeldmateriaal en tarieven
  • ongemak en/of schade welke voortkomt uit de afwezigheid of onjuistheid van gegevens over de op deze website opgenomen producten of het toepassen van die producten, behoudens dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Morssinkhof Infra.

Alhoewel Morssinkhof Infra alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Morssinkhof Infra niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website morssinkhof-infra.nl via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Morssinkhof Infra worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Morssinkhof Infra uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Morssinkhof Infra worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright en gebruiksbeperking

De op de website morssinkhof-infra.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Morssinkhof Infra, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website morssinkhof-infra.nl niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te bewerken.

Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Morssinkhof Infra is het toegestaan op een website, anders dan een door Morssinkhof Infra zelf te beheren website, een link naar de website morssinkhof-infra.nl aan te brengen.

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen